Hotline: 0938919771

Công ty cổ phần công nghệ Điện Tự Động
Brand
Price
đ  –  đ

Khởi Động Mềm 3RW50 và 3RW55

Công Ty CP CN Điện Tự Động tự hào Đại Lí Chính Thức Siemens chuyên các dòng sản phẩm đóng cắt, thiết bị điện phục vu đa dang nhu cầu phát triển công nghiệp.

Phương châm không ngừng cải tiến đáp ứng tối đa nhu cầu ngày càng đa dạng ngày càng tối ưu cho mọi hiểu quả trong ứng dung sản xuất của khách hàng, Siemens hiện rất thành công đưa ra thị trường Việt Nam 2 dòng Khởi Động Mềm Soft Starter tiêu chuẩn mới 3RW50 và 3RW55. Với 2 dòng này Siemens đã khắc phục triệt để nhược điểm và cải tiến hiệu suất một cách toàn diện cho 2 dòng khởi động mêm cũ khá thành công trước đó: 3RW40 và 3RW44.

Tại Điện Tự Động (viết tắt DTD) quí khách hàng sẽ tìm thấy các dòng thông dung có sẵn của 2 dòng Khởi Động Mềm mới nhất này. GIá cả chất lượng dịch vụ hoàn hảo.

3RW5055-2AB04 3RW5513-1HA04 3RW5544-2HA04
3RW5055-2AB05 3RW5513-1HA05 3RW5544-2HA06
3RW5055-2AB14 3RW5513-1HA14 3RW5544-2HA14
3RW5055-2AB15 3RW5513-1HA15 3RW5544-2HA16
3RW5055-2TB04 3RW5513-1HF04 3RW5544-2HF04
3RW5055-2TB05 3RW5513-1HF14 3RW5544-2HF14
3RW5055-2TB14 3RW5513-3HA04 3RW5544-6HA04
3RW5055-2TB15 3RW5513-3HA05 3RW5544-6HA06
3RW5055-6AB04 3RW5513-3HA14 3RW5544-6HA14
3RW5055-6AB05 3RW5513-3HA15 3RW5544-6HA16
3RW5055-6AB14 3RW5513-3HF04 3RW5544-6HF04
3RW5055-6AB15 3RW5513-3HF14 3RW5544-6HF14
3RW5055-6TB04 3RW5514-1HA04 3RW5545-2HA04
3RW5055-6TB05 3RW5514-1HA05 3RW5545-2HA06
3RW5055-6TB14 3RW5514-1HA14 3RW5545-2HA14
3RW5055-6TB15 3RW5514-1HA15 3RW5545-2HA16
3RW5056-2AB04 3RW5514-1HF04 3RW5545-2HF04
3RW5056-2AB05 3RW5514-1HF14 3RW5545-2HF14
3RW5056-2AB14 3RW5514-3HA04 3RW5545-6HA04
3RW5056-2AB15 3RW5514-3HA05 3RW5545-6HA06
3RW5056-2TB04 3RW5514-3HA14 3RW5545-6HA14
3RW5056-2TB05 3RW5514-3HA15 3RW5545-6HA16
3RW5056-2TB14 3RW5514-3HF04 3RW5545-6HF04
3RW5056-2TB15 3RW5514-3HF14 3RW5545-6HF14
3RW5056-6AB04 3RW5515-1HA04 3RW5546-2HA04
3RW5056-6AB05 3RW5515-1HA05 3RW5546-2HA06
3RW5056-6AB14 3RW5515-1HA14 3RW5546-2HA14
3RW5056-6AB15 3RW5515-1HA15 3RW5546-2HA16
3RW5056-6TB04 3RW5515-1HF04 3RW5546-2HF04
3RW5056-6TB05 3RW5515-1HF14 3RW5546-2HF14
3RW5056-6TB14 3RW5515-3HA04 3RW5546-6HA04
3RW5056-6TB15 3RW5515-3HA05 3RW5546-6HA06
3RW5072-2AB04 3RW5515-3HA14 3RW5546-6HA14
3RW5072-2AB05 3RW5515-3HA15 3RW5546-6HA16
3RW5072-2AB14 3RW5515-3HF04 3RW5546-6HF04
3RW5072-2AB15 3RW5515-3HF14 3RW5546-6HF14
3RW5072-2TB04 3RW5516-1HA04 3RW5547-2HA04
3RW5072-2TB05 3RW5516-1HA05 3RW5547-2HA06
3RW5072-2TB14 3RW5516-1HA14 3RW5547-2HA14
3RW5072-2TB15 3RW5516-1HA15 3RW5547-2HA16
3RW5072-6AB04 3RW5516-1HF04 3RW5547-2HF04
3RW5072-6AB05 3RW5516-1HF14 3RW5547-2HF14
3RW5072-6AB14 3RW5516-3HA04 3RW5547-6HA04
3RW5072-6AB15 3RW5516-3HA05 3RW5547-6HA06
3RW5072-6TB04 3RW5516-3HA14 3RW5547-6HA14
3RW5072-6TB05 3RW5516-3HA15 3RW5547-6HA16
3RW5072-6TB14 3RW5516-3HF04 3RW5547-6HF04
3RW5072-6TB15 3RW5516-3HF14 3RW5547-6HF14
3RW5073-2AB04 3RW5517-1HA04 3RW5548-2HA04
3RW5073-2AB05 3RW5517-1HA05 3RW5548-2HA06
3RW5073-2AB14 3RW5517-1HA14 3RW5548-2HA14
3RW5073-2AB15 3RW5517-1HA15 3RW5548-2HA16
3RW5073-2TB04 3RW5517-1HF04 3RW5548-2HF04
3RW5073-2TB05 3RW5517-1HF14 3RW5548-2HF14
3RW5073-2TB14 3RW5517-3HA04 3RW5548-6HA04
3RW5073-2TB15 3RW5517-3HA05 3RW5548-6HA06
3RW5073-6AB04 3RW5517-3HA14 3RW5548-6HA14
3RW5073-6AB05 3RW5517-3HA15 3RW5548-6HA16
3RW5073-6AB14 3RW5517-3HF04 3RW5548-6HF04
3RW5073-6AB15 3RW5517-3HF14 3RW5548-6HF14
3RW5073-6TB04 3RW5521-1HA06 3RW5552-2HA04
3RW5073-6TB05 3RW5521-1HA16 3RW5552-2HA06
3RW5073-6TB14 3RW5521-3HA06 3RW5552-2HA14
3RW5073-6TB15 3RW5521-3HA16 3RW5552-2HA16
3RW5074-2AB04 3RW5524-1HA04 3RW5552-6HA04
3RW5074-2AB05 3RW5524-1HA06 3RW5552-6HA06
3RW5074-2AB14 3RW5524-1HA14 3RW5552-6HA14
3RW5074-2AB15 3RW5524-1HA16 3RW5552-6HA16
3RW5074-2TB04 3RW5524-1HF04 3RW5553-2HA04
3RW5074-2TB05 3RW5524-1HF14 3RW5553-2HA06
3RW5074-2TB14 3RW5524-3HA04 3RW5553-2HA14
3RW5074-2TB15 3RW5524-3HA06 3RW5553-2HA16
3RW5074-6AB04 3RW5524-3HA14 3RW5553-6HA04
3RW5074-6AB05 3RW5524-3HA16 3RW5553-6HA06
3RW5074-6AB14 3RW5524-3HF04 3RW5553-6HA14
3RW5074-6AB15 3RW5524-3HF14 3RW5553-6HA16
3RW5074-6TB04 3RW5525-1HA04 3RW5554-2HA04
3RW5074-6TB05 3RW5525-1HA06 3RW5554-2HA06
3RW5074-6TB14 3RW5525-1HA14 3RW5554-2HA14
3RW5074-6TB15 3RW5525-1HA16 3RW5554-2HA16
3RW5075-2AB04 3RW5525-1HF04 3RW5554-6HA04
3RW5075-2AB05 3RW5525-1HF14 3RW5554-6HA06
3RW5075-2AB14 3RW5525-3HA04 3RW5554-6HA14
3RW5075-2AB15 3RW5525-3HA06 3RW5554-6HA16
3RW5075-2TB04 3RW5525-3HA14 3RW5556-2HA04
3RW5075-2TB05 3RW5525-3HA16 3RW5556-2HA06
3RW5075-2TB14 3RW5525-3HF04 3RW5556-2HA14
3RW5075-2TB15 3RW5525-3HF14 3RW5556-2HA16
3RW5075-6AB04 3RW5526-1HA04 3RW5556-6HA04
3RW5075-6AB05 3RW5526-1HA06 3RW5556-6HA06
3RW5075-6AB14 3RW5526-1HA14 3RW5556-6HA14
3RW5075-6AB15 3RW5526-1HA16 3RW5556-6HA16
3RW5075-6TB04 3RW5526-1HF04 3RW5558-2HA04
3RW5075-6TB05 3RW5526-1HF14 3RW5558-2HA06
3RW5075-6TB14 3RW5526-3HA04 3RW5558-2HA14
3RW5075-6TB15 3RW5526-3HA06 3RW5558-2HA16
3RW5076-2AB04 3RW5526-3HA14 3RW5558-6HA04
3RW5076-2AB05 3RW5526-3HA16 3RW5558-6HA06
3RW5076-2AB14 3RW5526-3HF04 3RW5558-6HA14
3RW5076-2AB15 3RW5526-3HF14 3RW5558-6HA16
3RW5076-2TB04 3RW5527-1HA04 3RW5950-1UY00
3RW5076-2TB05 3RW5527-1HA06 3RW5950-1UY10
3RW5076-2TB14 3RW5527-1HA14 3RW5951-0PA04
3RW5076-2TB15 3RW5527-1HA16 3RW5951-0PA05
3RW5076-6AB04 3RW5527-1HF04 3RW5951-0PB04
3RW5076-6AB05 3RW5527-1HF14 3RW5951-0PB05
3RW5076-6AB14 3RW5527-3HA04 3RW5951-0PC04
3RW5076-6AB15 3RW5527-3HA06 3RW5951-0PC05
3RW5076-6TB04 3RW5527-3HA14 3RW5951-0PD04
3RW5076-6TB05 3RW5527-3HA16 3RW5951-0PD05
3RW5076-6TB14 3RW5527-3HF04 3RW5951-0PE04
3RW5076-6TB15 3RW5527-3HF14 3RW5951-0PE05
3RW5077-2AB04 3RW5534-2HA04 3RW5951-1ES04
3RW5077-2AB05 3RW5534-2HA06 3RW5952-0SF06
3RW5077-2AB14 3RW5534-2HA14 3RW5952-0SH06
3RW5077-2AB15 3RW5534-2HA16 3RW5952-0SJ06
3RW5077-2TB04 3RW5534-2HF04 3RW5953-0PY04
3RW5077-2TB05 3RW5534-2HF14 3RW5953-0PY06
3RW5077-2TB14 3RW5534-6HA04 3RW5953-0SL06
3RW5077-2TB15 3RW5534-6HA06 3RW5953-0SM06
3RW5077-6AB04 3RW5534-6HA14 3RW5954-0PY04
3RW5077-6AB05 3RW5534-6HA16 3RW5954-0PY06
3RW5077-6AB14 3RW5534-6HF04 3RW5954-0SN04
3RW5077-6AB15 3RW5534-6HF14 3RW5954-0SN06
3RW5077-6TB04 3RW5535-2HA04 3RW5954-0SP04
3RW5077-6TB05 3RW5535-2HA06 3RW5954-0SP06
3RW5077-6TB14 3RW5535-2HA14 3RW5954-0SR04
3RW5077-6TB15 3RW5535-2HA16 3RW5954-0SR06
3RW5900-0CC00 3RW5535-2HF04 3RW5954-0ST04
3RW5900-0GL00 3RW5535-2HF14 3RW5954-0ST06
3RW5905-0BY00 3RW5535-6HA04 3RW5955-0BW00
3RW5905-0FF00 3RW5535-6HA06 3RW5955-0BY00
3RW5905-0GB00 3RW5535-6HA14 3RW5955-0GC00
3RW5905-0PY04 3RW5535-6HA16 3RW5955-0GF00
3RW5905-0PY05 3RW5535-6HF04 3RW5955-0PY14
3RW5905-0VY00 3RW5535-6HF14 3RW5955-0PY16
3RW5905-1UA00 3RW5536-2HA04 3RW5955-0PY24
3RW5905-1UA10 3RW5536-2HA06 3RW5955-0PY26
3RW5905-1UT00 3RW5536-2HA14 3RW5955-0SU04
3RW5905-1UT10 3RW5536-2HA16 3RW5955-0SU06
3RW5907-0BQ00 3RW5536-2HF04 3RW5955-0SV04
3RW5907-0BY00 3RW5536-2HF14 3RW5955-0SV06
3RW5907-0FF00 3RW5536-6HA04 3RW5955-0SW04
3RW5907-0GB00 3RW5536-6HA06 3RW5955-0SW06
3RW5907-0PY04 3RW5536-6HA14 3RW5955-0SX04
3RW5907-0PY05 3RW5536-6HA16 3RW5955-0SX06
3RW5907-0VY00 3RW5536-6HF04 3RW5955-0SY04
3RW5907-1UA00 3RW5536-6HF14 3RW5955-0SY06
3RW5907-1UA10 3RW5543-2HA04 3RW5955-0TC20
3RW5907-1UT00 3RW5543-2HA06 3RW5955-0VY00
3RW5907-1UT10 3RW5543-2HA14 3RW5955-1UY00
3RW5953-0SL04 3RW5543-2HA16 3RW5955-1UY10
3RW5953-0SL05 3RW5543-2HF04 3RW5983-0FC00
3RW5985-0FC00 3RW5543-2HF14 3RW5983-0FF00
3RW5907-1UA10 3RW5543-6HA04 3RW5984-0FC00
3RW5907-1UT00 3RW5543-6HA06 3RW5984-0FF00
3RW5907-1UT10 3RW5543-6HA14 3RW5985-0FC00
3RW5953-0SL04 3RW5543-6HA16 3RW5985-0FF00
3RW5953-0SL05 3RW5543-6HF04 3ZS1633-1XX50-0YA0
3RW5985-0FC00 3RW5543-6HF14 3ZS1633-2XX50-0YB0

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỰ ĐỘNG:

www.dientudong.com, https://diencongnghiep.net/

Hotline: 0938 919 771 or 0888 789 688

Hoặc line liên kết tra thông tin sản phẩm Siemens:

https://mall.industry.siemens.com/mall/en/vn/Catalog/Search?searchTerm=3rw40&tab=Product

Hân hạnh được phục vụ quí khách!

"Thành công của khách hàng, niềm tự hào của chúng tôi"